مشاوره رایگان : 7085 139 -0917

عسل و اهمیت زنبور عسل

زنبور عسل همواره مورد توجه بشر بوده و در همه کتب آسمانی باالخص قرآن کریم به عنوان حشره مفید و پرکار از آن نام برده...

تاریخچه زنبورداری در دنیا

بشر تغييری درزندگی زنبورعسل نداده است،زنبورعسل همان است که هزاران سال قبل بوده ولی بشر در مورد بيولوژی و طرز نگه دا...

نقش زنبور عسل در کشاورزی و محیط زیست

زنبور عسل در ايران و بعضی از کشورها اکثرا به خاطر توليد عسل و احيانا موم نگهداری میشود و حال آنکه در کشورهای اروپا...

مطالعه‌ی زنبورعسل از نظر حشره شناسی

زنبور عسل جزو شاخه‌ی بند پايان و از رده حشرات و زير رده بالداران و گروه حشرات با دگرديسی کامل وراسته يا رديف بال غش...

ارزش اقتصادی زنبور عسل

آلبرت چی کاکس می نویسد : " که هیچ جاندار دیگری به اندازه زنبور عسل به طرق مختلف به انسان خدمت نمی کند. "

1