زنبورهای عسل وحشی استان فارس، زنبورهای ریزی هستند که یک سوم زنبورهای پرورشی می باشند. زنبورهای عسل وحشی تحت هیچ عنوان قابلیت اهلی شدن، پرورش و نگهداری در جعبه های چوبی دست ساز انسان نیستند. زنبورهای عسل وحشی در برابر گرما و بیماری مقاوم هستند و این یک برتری بزرگ در مقابل زنبورهای پرورشی هست. در مناطق گرم و خشک استان فارس رشته کوههای زاگرس جنوبی عسل وحشی یافت می شود. در مورد خواص عسل کوهی وحشی و زمان برداشت عسل کوهی وحشی آن مطلب ها خواهم نوشت، انشاءالله عسل طبیعی وحشی را حتما با مستندات کامل و جامع از فروشنده بخواهید تا اسیر فریب دلالان این حیطه قرار نگیرید .