و خداوند به زنبور عسل وحی کرد که از کوه ها و درختان و سقف های رفیع منزل گیرید و سپس از میوه های شیرین و از حلاوت و شهد گلهای خوشبو تغذیه کنید و راه پروردگارتان را به اطاعت بپویید، آنگاه از درون آنها شربت شیرینی به رنگهای مختلف بیرون آید که در آن شفای مردمان است در این کار نیز آیت قدرت خدا برای متفکران پیداست سوره مبارکه نحل آیات شریفه 69_68

دنیای امروز، دنیای تکنولوژیست و هر پدیده ای از ان در دگرگونی و سیر است. زنبورداری نیز در این میان پیرایه های کهن و سنتی خویش را به چهره مدرن امروزی تغییر داده است و می رود تا هر روز پربارتر از قبل از قافله تکنولوژی عقب نماند.

مطالعات امروزی نقش زنبور عسل را در گرده افشانی و اکولوژی گیاهی بسیار مهم ارزیابی می کند و نیز اهمیت عسل و محصولات فرعی کندو و موضوع مقالات و کتب بسیاری را تشکیل می دهند. زنبور عسل موجودی است اجتماعی که در این اجتماع بالغین و نوزادان در کنار هم به سر می برند. زنبور عسل هرگز بمانند سایر حیوانات، اهلی و رام نشده و بشر تنها جعبه ای جهت زیستن برای او
فراهم ساخته است و هنوز هم این جاندار به طور وحشی به زندگی خود ادامه می دهد. این خانه ها یا کندوها اجازه بهره کشی آسان تر را به زنبوردار می دهد.